Barion Pixel

Annak érdekében, hogy a weboldalunk hatékonyabban üzemeljen, sütiket használunk.

 

Menü

Nyereményjáték Szabályzata!

Nyereményjáték szabályzata
„Nyerj szurkolói kedvezményt!”


REKLÁMKAMPÁNY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA


A KAMPÁNY ELNEVEZÉSE, SZERVEZŐJE
1.1. A „Nyerj szurkolói kedvezményt!” reklámkampány (továbbiakban Játék) főszervezője ezen a weboldalon:
Weboldal: https://shop.timsport.hu/
Szervező neve: Tóth-Máté Imre EV
Székhely: 2194 Tura, Széchenyi István utca 28.
Adószám: 50024564-2-33

A Játékban
3 nyertest sorsolunk, akik rendre 25-20-15%-os KUPON-kedvezményt kapnak, melyet a https://shop.timsport.hu/ aloldalon vásárolhatnak le. 


2. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ ÉS ABBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK
2.1. A Játékban részt vehet mindenki, aki elmúlt 18 éves és magyarországi lakcímmel rendelkezik (továbbiakban Résztvevő(k)).
2.2. A Játékban nem vehetnek részt a szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozó és hozzátartozók.


3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
3.1 A Játék 2021.05.27. 18 órától 2021.06.05. este 18 óráig tart, az online sorsolás időpontja 2021.06.05 este 19 után lesz.


4. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE
4.1. Játékban automatikusan részt vesz minden olyan, a jelen szabályzat 2. pontjában meghatározott személy, aki a játékra való felhívást közzétevő bejegyzésre a megadott feltételek mellett reagál, azaz feliratkozik ezen a weboldalon.
4.2. Szervező más részvételi módot nem fogad el.
4.3. Résztvevők a játékban való részvétellel tudomásul veszik, hogy a nyereményjáték nem a Facebook szervezésben zajlik, annak lebonyolításában a Facebook sem szponzorként, sem adminisztrátorként nem vesz részt, a Facebook a promóciót nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz. A résztvevők a játék során a Szervező számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül a Facebooknak.


5. DÍJAK ÉS SORSOLÁS
5.1. Az adott Játék befejezését követően a feliratkozottak között történik meg a sorsolás.
Sorsolás helyszíne: Online.
A sorsolás a fenti helyen és időpontban történik zárt informatikai rendszerben, véletlen szám generálásával. (https://www.randomizer.org/) A nyertes felhasználók azonosítása és értesítése a sorsolást követően történik meg, a jelen Játékszabályzat szerint.
5.2. Nyeremény más termékre vagy készpénzre át nem váltható.
5.3. Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét a nyeremény átvétele, ill. Az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. Igénybevétele során a Résztvevőt ért minden kárért.


6. NYERTES ÉRTESÍTÉSE ÉS KIHIRDETÉSE, NYEREMÉNY ÁTVÉTELE
6.1. A Szervező a nyertest az Általa megadott elérhetőségein, elsősorban email üzenetben értesíti, az általa szolgáltatott adatok alapján, a sorsolás napjától számított 5 munkanapon belül. Ha a megadott személyes adatok alapján nem lehet a Nyertest értesíteni 10 munkanapon belül, vagy ha visszautasítja a nyereményt, a fenti mechanizmus révén pótnyertesek kerülnek kiválasztásra, maximum két alkalommal. Egyéb esetben a Nyeremény elvész.
6.2. A nyertesek nevét a sorsolást követően ezen a weboldalon is bemutatjuk. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos neve jelenik meg.


7. A VERSENY SZABÁLYZATA
7.1. A Részvételi szabályzathoz bármely Résztvevő szabadon hozzáférhet a Szervező weboldalán.
8. VIS MAJOR
8.1. Vis major olyan esetekre vonatkozik, amelyeket nem lehet ellenőrizni, helyrehozni vagy a Szervező részéről előre nem látható eseményekre, valamint a Szervező azon lehetetlen helyzetére vonatkozik tőle független okok miatt, amelyek megjelenése lehetetlenné teszi számára a Szabályzat révén felvállalt kötelezettségeinek teljesítését.
8.2. Ha létrejön egy vis major eset, amely a Szabályzat teljesítését vagy a Kampányt egészében vagy részlegesen megakadályozza és/vagy késlelteti, Szervező mentesül kötelezettségeinek teljesítése alól arra az időszakra, amely alatt a teljesítést megakadályozzák vagy késleltetik.
8.3. Ha a Szervező a vis major esetet felhozza, köteles közölni a Játék részvevőivel ennek létezését 5 munkanapon belül a vis major eset megjelenésétől számítva.
8.4. A vis major esetet a https://shop.timsport.hu/ oldalon kell megjeleníteni.


9. A JÁTÉK MEGSZŰNÉSE
9.1. A jelen Játék megszűnhet, ha vis major esete áll fenn és/vagy a Szervező akaratától függetlenül nem tudja folytatni és/vagy a jogi keret változása esetén, úgy, hogy a promóciós jellegű Játék szervezése és lebonyolítása a tervezethez felajánlott költségvetés növelését feltételezi, vagy a Játék lebonyolítását teszi lehetetlenné.


10. SZEMÉLYI ADATOK VÉDELME
10.1. A Játékban való részvétellel (nyereményjátékra történő feliratkozás) minden résztvevő feltétlen módon elfogadja, hogy a személyes jellegű adatait nyilvánosan közöljék, és a Szervező használja reklámcélra, területileg és/vagy időlegesen korlátozás nélkül, valamint bármilyen más módon (pl. internet stb.).
10.2. A Szervező az információkat nyilvánosságra hozhatja a jelen Játék nyertes nevére vagy bármely más adatra vonatkozóan.


11. VITÁK
11.1. Az esetleges viták esetében a feliratkozás érvényességére vonatkozóan, a Szervező rendelkezése végleges.
11.2. Játékban való részvétel révén a résztvevők egyetértenek azzal, hogy betartják és megfelelnek a jelen Szabályzatba foglalt előírásoknak, időhatároknak és feltételeknek.
11.3. Szervező és Résztvevők között létrejött esetleges vitákat békés úton kell megoldani, valamint, ha ez nem lehetséges, a viták elrendezését a budapesti illetékes bíróság döntésére bízzák.
11.4. Szervező jogában áll a Játék adatait, időtartamát módosítani, és ezt az internetes oldalán, a  https://shop.timsport.hu/ internetes oldalon nyilvánosságra hozatni.


12. KIZÁRÁS ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK
12. 1. A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.
12.2 A rendszerrel való csalás és visszaélés gyanúja vagy a Szervező ellen indított bármilyen tett esetén a Szervezőnek jogában áll, hogy intézkedést hozzon a probléma megoldása érdekében. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.
12.3 A Szervező nem vállal felelősséget arra az esetre, ha egy nyertest nem lehet értesíteni a résztvevő adatainak megváltoztatása következtében, vagy ha az illető az email üzenetet nem olvassa el, vagy Szervező hibáján kívül nem kapja meg. Szervező meghozza az intézkedéseket a Játék megfelelő lebonyolítása érdekében, viszont nem vállal felelősséget a résztvevők elégedetlenségeiért, reklamációiért, amelyek nem az érvényben levő törvények megszegését célozzák.
12.4 Szervező nem vállal semmilyen felelősséget abban az esetben, ha a kinevezett és érvényesített Nyertesek nem kapják meg a Szervező által felajánlott Nyereményt, nem a Szervező hibájából eredő okok miatt és Nyertes(ek) tevékenységei miatt.
12.5 Szervező jogában áll, hogy a jelen Szabályzatot módosítsa a Játék alatt, azzal a megjegyzéssel, hogy az esetleges módosításokat a Szervező a résztvevők és a közönség tudomására hozzák legalább 24 órával azelőtt, hogy érvénybe lépne a https://shop.timsport.hu/ weboldal révén.


13. SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú, vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton keresztül elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.


14. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM
14.1. A Szervező a Játék résztvevőinek adatait bizalmasan kezeli, azokat jelen szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli. A Szervező megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
14.2. A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja.
14.3. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy a személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám, postacím) a Szervező az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje és hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező hírlevélben és telefonon megkeresse, valamint feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező saját marketing céljaira felhasználja és amennyiben nyertesként kerül kisorsolásra, nevét, és lakcímét kizárólag a településnév megjelölésével a Szervező Facebook oldalain, csoportjaiban, weboldalain közzétegye.
A nyertes értesítése email útján történik.

Keresés